Комплектование 5ых классов на 2016-2017 учебный год

Оцените материал
(24 голосов)

Спис­ки 5 клас­сов на 2016 – 2017 учеб­ный год{K2Split­ter}

Кл. рук. Ма­каро­ва СА, каб. 3/9

Кл. рук.  Го­лов­ко ТК, каб. 2/5

Кл. рук. Редь­ко ЕВ, каб.  2/10

Кл. рук. Ба­ла­ева ИА, каб. 3/9

ФИ

 

ФИ

 

ФИ

 

ФИ

 

Ак­се­нов Ар­се­ний

Абор­не­ва Ма­рина

Ар­хи­ре­ева Ма­ша

Але­ев Ди­ма

Бе­локонь Да­ша

Але­хин Да­нила

Ба­рышев Илья

Алек­санд­ров Иван

Бес­со­нов Анд­рей

Ба­тара­ева Аль­ви­на

Бор­зых Сла­ва

Ба­ту­ева Ка­тя

Боб­ков Сер­гей

Бо­рисов Ар­тем

Бо­рисов Влад

Бе­рес­нев Да­нил

Бо­ля Со­ня

Бу­рен­ко­ва Ви­тали­на

Бус­ло­ва Ли­за

Би­жано­ва Али­на

Бу­шу­ев Стас

Вер­га­зова Ма­рия

Вай­нер Игорь

Би­рюков Ви­талий

Виш­невс­кий Ле­ша

Гри­щен­ко Ди­ма

Вайс Ми­ша

Бо­роди­на Ди­ана

Вол­ченко Сер­гей

Ду­хова Ма­ша

Го­лов­ков Иван

Ва­сильев Сла­ва

Га­ус По­ля

Ер­ма­ков Влад

Иван­ко­на Яна

Ги­анаш­ви­ли Ко­ля

10.

Го­роб­цо­ва Ли­за

10.

Ив­ле­ва Ари­на

10.

Ка­лича­ва Ка­тя

10.

Го­луб­цо­ва Дарья

11.

Зу­ева Нас­тя

11.

Ко­нонен­ко Ви­ка

11.

Ко­валь Юля

11.

За­вар­зин Ми­ша

12.

Ко­тель­ни­кова Да­ша

12.

Крав­ченко Ди­ма

12.

Ко­пыло­ва Ри­та

12.

Зав­ра­гин Егор

13.

Крав­чук Ко­ля

13.

Крась­ко Иван

13.

Ко­роле­ва Ле­ра

13.

Ко­лобов Ки­рилл

14.

Кре­мянс­кая Нас­тя

14.

Криль Ми­лена

14.

Кус­товс­кая Ама­лия

14.

Ма­зура Ли­за

15.

Крю­ков Ар­тем

15.

Куз­не­цова Аня

15.

Ма­мыкин Егор

15.

Мат­ве­ева Ка­тя

16.

Куз­не­цов Мат­вей

16.

Ку­зов­ко­ва Ми­лана

16.

Ми­роно­ва Со­ня

16.

Ни­кули­на Да­ша

17.

Лант­ра­това Ма­ша

17.

Ла­тыпов Влад

17.

Мо­розов Са­ша

17.

Нов­го­родс­кий Мак­сим

18.

Лик­со­нова Жан­на

18.

Ле­пилов Мак­сим

18.

Нев­да­чина Юлия

18.

Пли­сова Са­ша

19.

Опень­ко Ви­талия

19.

Ло­бас­тов Анд­рей

19.

Ни­кити­на По­ля

19.

По­нома­рев Ни­колай

20.

Руд­нов Ни­кита

20.

Ме­дян­ки­на Нас­тя

20.

Оль­хо­виков Лев

20.

Реб­ри­кова Ви­ка

21.

Ру­мянс­кий Мак­сим

21.

Мель­ни­кова Але­на

21.

Па­уто­ва Ве­рони­ка

21.

Ря­зан­це­ва Оле­ся

22.

Си­лина Со­ня

22.

Мол­ча­нов Во­ва

22.

По­нома­рева Дарья

22.

Са­пина Ли­да

23.

Ска­куно­ва Ира

23.

Ниг­ма­тули­на Ма­дина

23.

Руд­ченко Нас­тя

23.

Сул­та­нова Али­на

24.

Сот­ни­ков Лё­ня

24.

Пав­лов Мак­сим

24.

Скач­ков Мак­сим

24.

Та­расов Мак­сим

25.

Та­тево­сян Ле­ра

25.

По­нома­рев Да­нил

25.

Су­хушин Анд­рей

25.

Че­пик Анд­рей

26.

Цош­ка Ти­мофей

26.

Ти­мошен­ко Ал-ра

26.

Суч­ков Ро­ма

 

 

27.

Чер­ных Сер­гей

27.

Цва­хина Ан­на

27.

Тер­то­ва Ва­ря

 

 

28.

Чир­ва Ми­ша

28.

Шад­ри­на Ви­ка

28.

Че­бар­да­ков Ки­рилл

 

 

 

29.

Яп­рынце­ва Али­на

29.

Че­репа­нов Анд­рей

 

 

 

 

 

 

30.

Юр­га­нов Ми­ша

 

 


Прочитано 1403 раз
Другие материалы в этой категории: Прием в первый класс »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии